Zmluvné podmienky


inPage je webová služba, ktorá je vlastnená a prevádzkovaná spoločnosťou ZONER software, a.s., so sídlom Nové sady 583/18, 602 00 Brno, Česká republika.

Používaním služby inPage.sk súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami, ako aj s akýmikoľvek dodatkami, revíziami a zmenami týchto podmienok a tiež s Všeobecnými podmienkami pre využívanie webhostingových služieb a správu/registráciu domén, ktoré nájdete na stránke Zmluvné podmienky. Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, službu inPage nepoužívajte.

Spoločnosť ZONER si vyhradzuje právo tieto podmienky kedykoľvek revidovať alebo upraviť podľa svojho uváženia a potrieb, aby reflektovala právne, technické či akékoľvek iné zmeny.

1. Ponúkané služby

1.1 Bezplatná verzia

Základná verzia systému inPage na vytváranie a prevádzkovanie webových stránok je úplne zadarmo pre všetkých používateľov počas 14 dní. Bezplatné verzie sú obmedzené najmä dĺžkou prevádzky, počas ktorej je možné stránky využívať, inak ponúka plnohodnotný systém ako programy platené. Presný a aktuálny popis našich služieb nájdete na stránke Ceny a varianty.

1.2 Platené služby

Na využitie niektorej z nadštandardných funkcií (napr. väčšej kapacity alebo vlastnej domény) si môžete zakúpiť jeden z platených programov. V súčasnosti medzi ne patrí starostlivosť o zákazníkov, zálohovanie a obnovenie dát a veľa ďalších služieb, ktoré sú alebo budú k dispozícii. Presný a aktuálny popis našich služieb nájdete na stránke Ceny a varianty.

1.3 Administratívne úkony

Aktuálny cenník administratívnych úkonov môžete nájsť v detaile programu v sekcii Administratívne úkony.

2. Platené služby

2.1 Ceny

Všetky služby majú stanovenú cenu alebo rozsah cien. Tieto ceny môžu byť predmetom úprav, aby reflektovaly zmeny na trhu, alebo môžu byť dočasne nahradené špeciálnymi/akčnými cenami. Ceny sú uvedené v miestnej mene. Prehľad cien nájdete na stránke Ceny a varianty.

2.2 Objednanie platených služieb

Všetky naše platené služby je možné objednať v centre administrácie vášho zákazníckeho účtu na webe www.slovaknet.sk. Pre ďalšie informácie alebo na objednanie niektorej z našich nadštandardných služieb sa môžete obrátiť na naše Oddelenie starostlivosti o zákazníkov.

3. Náhrady

3.1 Žiadosti o vrátenie platby 

Všetky platené služby s výnimkou registrácie alebo obnovenia registrácie domény je možné zrušiť a požiadať o vrátenie platby do 15 dní od dátumu aktivácie.

Vrátenie platby je možné len v prípade Vášho prvého nákupu platených služieb. 15 dňová lehota vrátenia peňazí sa nevzťahuje na opakované platby a to ani v prípade automatického obnovenia služieb.

Nie je možné vrátiť platbu za už zaregistrovanú doménu.

Ak chcete požiadať o zrušenie objednávky, musíte poslať e-mail nášmu oddeleniu starostlivosti o zákazníkov.

Na zrušenie objednávky webových stránok v 10dňovej lehote nie je potrebné žiadne zdôvodnenie, budeme však radi, ak dôvod zrušenia uvediete a pomôžete nám tak naše služby vylepšiť.

V ostatných prípadoch je nutné uviesť dôvod zrušenia služieb. Dôvody, ktoré môžu viesť k vráteniu peňazí, sú:

  • (a) Plné ukončenie všetkých služieb;
  • (b) Opakované technické problémy so službou, ktoré narušujú normálne funkcie vášho projektu;
  • (c) Neposkytnutie služby, ktorá bola uhradená v plnej výške (s potvrdením o zaplatení).

Poznámka: ZONER si vyhradzuje právo preskúmať dôvod zrušenia, ktorý ste uvedli a rozhodnúť o prijatí alebo odmietnutí Vašej žiadosti.

3.2 Čas a spôsob vrátenia platby

Vrátenie platby prebehne v priebehu 60 dní od dátumu, kedy ZONER obdržal žiadosť. Platba bude vrátená prostredníctvom bankového prevodu. Deaktivácia platených služieb sa vykonáva súčasne s vrátením platby.

3.3 Žiadosť o vrátenie platby za balíčky inPage

Podať žiadosť o vrátenie platby za balíčky inPage je možné do 10 dní od uhradenia výzvy na úhradu. Po uplynutí tejto doby nemusí spoločnosť ZONER vyhovieť požiadavke na vyplatenie čiastky naspäť, obzvlášť v čase, kedy nakupujúci nereagoval viac ako 20 dní na emailovú komunikáciu zo strany našej starostlivosti o zákazníkov. V prípade schválenia žiadosti o vrátenie platby za objednané služby sú odčítané náklady na už vykonané práce a služby s tým spojené.

4. Používanie služieb

V odstavcoch 4.1 až 4.5 je definovaný povolený spôsob používania služieb inPage. Aktivity, ktoré sú v rozpore s popísaným spôsobom použitia, alebo sú inak nepovolené, sú teda porušením Podmienok a sú dôvodom na obmedzenie poskytovaných služieb.

4.1 Obsah

Ako používateľ inPage sa zaväzujete, že nebudete posielať ani distribuovať prostredníctvom stránok inPage žiadne materiály, ktoré sú ohovárajúce, výhražné, obscénne, zdraviu škodlivé, pornografické alebo inak nezákonné. Tiež sú úplne zakázané materiály, ktoré nejakým spôsobom porušujú alebo narušujú a to akýmkoľvek spôsobom, práva ZONER alebo práva iných (vrátane, ale bez obmedzenia na práva duševného vlastníctva, práva na utajenie a práva na ochranu súkromia), rovnako ako činnosti, ktoré môžu spôsobiť strach alebo nepríjemnosti nám alebo iným. Okrem toho nesmiete vyjadrovať názory, ktoré sú vulgárne, hrubé, sexistické, rasistické alebo inak urážlivé. Odporúčame použivateľom správať sa k sebe navzájom slušne a s rešpektom. Využívaním služieb inPage používateľ vyjadruje súhlas na využívanie podobizne jeho internetových stránok na komerčné účely spoločnosti ZONER.

4.2 Účasť na akciách 

Budete dodržiavať pravidlá akéjkoľvek súťaže, propagačnej alebo marketingovej kampane, ktorej sa na Našich stránkach zúčastníte.

4.3 Narušenie 

Nebudete podnikať kroky, ktoré môžu narušiť funkčnosť alebo zabezpečenie stránok inPage, ani nebudete spôsobovať neopodstatnené nepríjemnosti personálu inPage.

4.4 Identita 

Nebudete sa vydávať za inú osobu/subjekt, ani úmyselne skreslovať svoj vzťah s inou osobou/subjektom.

4.5 SPAM 

Nebudete propagovať Váš inPage projekt zaslaním SPAMu (tj. e-mailu rozeslaného adresátom bez predchádzajúceho súhlasu), ani nebudete využívat Naše emaily na zasielanie SPAMu (tj. hromadné emaily, rozoslané adresátom bez ich predchádzajúceho súhlasu).

5. Duševné vlastníctvo

Akékoľvek autorské diela, materiály, ochranné známky a ďalšie súčasti stránok inPage, alebo súčasti dodávané spoločne so stránkami inPage, na ktoré sa vzťahuje ochrana autorských práv, zostávajú za všetkých okolností vo vlastníctve ZONER alebo jeho poskytovateľov. Nie ste oprávnení používať tento chránený obsah alebo materiály bez explicitného povolenia inPage alebo príslušného poskytovateľa. Nesmiete kopírovať, reprodukovať, distribuovať, komerčne využívať ani v akejkoľvek podobe ťažiť z takýchto materiálov alebo obsahu, ani nebudete pomáhať/umožňovať Tretej strane činnosti vyššie uvedené. Ak sa dozviete, že kdekoľvek prichádza k vyššie popísanému porušeniu podmienok, súhlasíte s tým, že Nás o tom budete bez meškania informovať.

6. Prerušenie/ukončenie poskytovania služieb

Vyhradzujeme si právo okamžite ukončiť, alebo pozastaviť na dobu neurčitú, poskytovanie Našich služieb zákazníkom, ktorí porušili (alebo u ktorých máme dôvodné podozrenie, že porušili) Naše Podmienky. Poskytovanie služieb ukončíme tiež v prípade, že vyhodnotíme, že sa dopúšťate neprípustného konania, pričom toto posúdenie podlieha čisto uváženiu inPage a môže byť vykonané aj bez udania dôvodu.

7. Obmedzenie zodpovednosti za škodu

Nie sme zodpovední za škody, ktoré vznikly používateľovi alebo tretej strane ako dôsledok nemožnosti používať naše služby a/alebo produkty a/alebo stránky, ani za priame alebo nepriame spojenie s takouto skutočnosťou. Vaše využitie týchto služieb je plne na Vašom uvážení a na Vaše riziko, a len a len Vy ste zodpovedný za akúkoľvek stratu dát, spôsobenú stiahnutím akýchkoľvek materiálov. Výslovne rozumiete a súhlasíte s tým, že Vaše použitie stránok, služieb a produktov inPage je úplne na Vašu zodpovednosť a že stránky, služby a produkty ZONER sú poskytované „tak, ako sú“ a „dostupné vtedy, keď sú dostupné“. Žiadna rada alebo informácia, či už ústna alebo písomná, ktorú získate od ZONER, nemôže podnietiť vznik zodpovednosti či závazku, ktorý nie je výslovne stanovený v týchto podmienkach.

Platnost podmienok od 1.7.2015

hore